www.informe-ite.es

ARQUITÈCNICS-64                                                                                                                                             EQUIP D'ARQUITECTES TÈCNICS

NORMATIVA

E-MAIL DE CONTACTE:   info@informe-ite.es

TELÈFONS DE CONTACTE:   608 320 097 / 607 621 506

  Pàgina d'inici

CÈDULA D'HABITABILITAT - CERTIFICAT D'HABITABILITAT - INFORME ITE - INFORME D'ALUMINOSI - PROVES DE LABORATORI - PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA NOVA O REFORMA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I ENVOLUPANTS DE L'EDIFICI - COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  - VALORACIONS IMMOBILIÀRIES - DELINEACIÓ I AIXECAMENT DE PLÀNOLS (2D I 3D)